Forklaringer til Almindelig teknisk prøve 2013-06-15

1. Hvilke grundbestanddele består et ikke-sinusformet periodisk signal af? 
okJævnspændingskomponent, grundfrekvens og harmoniske heraf
VTS 8, afsnit 3.12: Ikke-sinusformede signaler.  
incorrectSubharmoniske oversvingninger
incorrectGrundfrekvens og firkantkomponenter
incorrectGrundfrekvens og aperiodiske DC-komponenter2. På en transmissionslinie er der en spændingsforskel på 2 gange imellem det signal, som sendes ind i kablet og det signal, som måles på kablets udgang, der er korrekt belastet. Hvor stor er effektforskellen imellem indgang og udgang ca.?
ok6 dB
Udregning af decibel ved spænding. A er forstærkningen i dB.
A = 20 x log(U1/U2)
Det oplyses, at U1/U2 er 2. Vi indsætter denne oplysning i formlen:
A = 20 x log(2)
A = 20 x 0,3 = 6 dB
Effektforskellen mellem indgang og udgang er 6 dB.
incorrect12 dB
incorrect10 dB
incorrect3 dB


3. I en lille spole anvendt i et lavfrekvenskredsløb indskydes en ferritkerne, som næsten udfylder det indre af spolen. Hvad kan vi forvente af ændring i spolens selvinduktion? 
incorrectDet kan vi ikke sige noget om
incorrectDen ændrer sig ikke
incorrectDen falder på grund af tab
okDen bliver langt større
VTS 8, afsnit 4.4.2: Selvinduktion.  


Stabilisator spænding
4. Det viste kredsløb er et:
okSpændingsstabiliseringskredsløb
Ureguleret spænding sendes ind via kollektor. Udgangsspændingen tages ud over emitteren. Zenerdioden stabiliserer udgangsspændingen ved at holde spændingen på basis konstant.
incorrectAGC kredsløb
incorrectOscillatorkredsløb
incorrectModulatorkredsløb
5. En radiolytter bruger en batteridrevet mellembølgemodtager. Han oplever interferens, når to lokale radioamatører sender. Den ene på 28,5 MHz, den anden på 29,41 MHz. På hvilken frekvens vil lytteren opleve forstyrrelser?
incorrect1341 kHz
incorrect1485 kHz
incorrect 340 kHz
ok910 kHz
Det forstyrrende signal vil enten være summen eller differensen af de 2 signaler:
Summen = 28500 kHz + 29410 kHz = 57910 kHz
Differensen = 29410 kHz - 28500 kHz = 910 kHz
Det vil være differensen på 910 kHz, som forstyrrer mellembølgemodtageren. Mellembølgebåndet i Europa ligger i området 500 kHz - 1600 kHz.


6. Hvordan kan en stående bølge opstå på et antennekabel?
incorrectAntennens polarisation er vandret, medens kablets er lodret.
Dette forhold betyder ikke noget for standbølgeforholdet.
incorrectSenderens udgangseffekt er for høj.
Effekten har ingen indflydelse på standbølgeforholdet.
okEn del af effekten fra senderen reflekteres ved antennen.
Udtrykket "reflekteres ved antennen" bruges ikke i VTS. Men udtrykket er godt nok. En amerikansk artikel om dette emne: Let's talk transmission Lines af Edward J. Farmer, AA6ZM. Han skriver: When the flow of power from the transmitter encounters an unmatched impedance at the antenna, some of it is reflected back up the transmission line.
incorrectAntennekablet er for langt.
Længden har ikke indflydelse på standbølgeforholdet.


7. En kortsluttet transmissionslinie er anvendt som resonanskreds. Den laveste resonansfrekvens er 50 MHz. Hvad er frekvensen af næste harmoniske, hvor impedansen er høj?
ok150 MHz
Præcis samme spørgsmål bliver stillet i Teknisk Prøve fra 2015-03-22. Se løsningen i spørgsmål 6.  
incorrectDer er ingen
incorrect75 MHz
incorrect100 MHz


8. Hvad betyder MUF?
incorrectMinimal brugbar frekvens
incorrectMega ultrahøje frekvenser
incorrectMinimale ultrakorte frekvenser
okMaksimal brugbar frekvens
MUF betyder Maximum Usable Frequency.


9. Hvor mange år er der imellem solpletmaksima?
ok11
VTS 8, afsnit 10.2: Ionosfæren
incorrect9
incorrect5
incorrect17


10. Med hvilket af følgende instrumenter kan vi foretage en relativ nøjagtig måling af en ukendt svingningskreds’ resonansfrekvens?
incorrectEn frekvenstæller
ok Et dykmeter
VTS 8, afsnit 11.2.4: Dykmeter. Fordelen ved et dykmeter er, at svingningskredsen, som man måler på, ikke behøver at være tilkoblet en generator. Nøjagtigheden af dykmeteret er den samme som for absorptionsmeteret, nemlig 1-2% af den aflæste værdi.
incorrectEt oscilloskop
incorrectEt absorptionsfrekvensmeter


11. En FM-modtager (87,5-108 MHz) forstyrres af din 6-meter amatørstation. Hvad kan være årsag til denne forstyrrelse?
incorrectAt din antenne og FM-modtagerantennen er modsat polariseret
okAt din 6-meter amatørstation udsender harmoniske af sendefrekvensen
6-meter stationens 2. harmoniske rammer midt i FM-båndet (100 MHz).
incorrectAt jordledningen til din 6-meter amatørstation ikke er effektiv nok
incorrectAt din antenne og FM-modtagerantennen begge er vandret polariseret


12. Din HF-amatørsender laver forstyrrelser på din nabos TV. Forstyrrelsen skyldes, at en bredbåndsforstærker, indskudt i naboens antenneanlæg, overstyres. Hvis forstærkeren fjernes, mister han en af de kanaler, han ønsker at se. Hvilken løsning er nærliggende?
incorrectAt indskyde en balun mellem forstærker og TV-modtageren
En balun stopper ikke det forstyrrende HF-signal.
okAt indsætte et højpasfiler mellem antennen og forstærkeren
Højpasfilteret fjerner HF-signalet (under 30 MHz) fra bredbåndsforstærkerens indgang. Dette er den nærliggende løsning, som ikke kræver indgreb i naboens udstyr - man tilføjer blot højpasfilteret som en ekstra box. 
incorrectAt dæmpe forstærkerens følsomhed
Det kan man gøre, men så forsvinder der måske en eller flere TV-kanaler.
incorrectAt montere forstærkeren i en skærmet kasse
Skærmkassen fjerner ikke det forstyrrende signal fra indgangen.


13. Radioanlæg, der benyttes i forbindelse med et certifikat af kategori A, må være indrettet frekvensmæssigt til:
incorrectKun frekvenser over 30 MHz
incorrect Alle frekvenser
okKun amatørradiofrekvenser jf. bilag 4 i bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om radioprøver og kaldesignaler m.v.
incorrectKun frekvenser under 30 MHz

14. Må udsendelser fra en dansk amatørradiostation krypteres?
okJa, men ikke ved internationale forbindelser.
Se "Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v." (BEK758), bilag 4.
Du kan også læse bestemmelsen her.
incorrectJa, men kun ved forbindelser  inden for EU.
incorrectNej.
incorrectJa.