Forklaringer til alm. teknisk prøve 2019-09-22


1. Billedet viser et  moduleret SSB (enkeltsidebånd) signal ved 2-tone test. Hvad kan vi sige om signalet?
ssb signal
incorrectSignalet er ikke moduleret
okSignalet er korrekt moduleret
Se VTS 8. udgave, afsnit 6.2.1 "Beskrivelse" især figur 6.2.1.
incorrectSignalet er overmoduleret
incorrectSignalet er undermoduleret2. Hvad forstår vi ved middelværdien af en sinusformet spænding?
incorrecta) Den største spænding, vi kan måle
Forkert. Den største spænding er peak-værdien (spids-værdien)
incorrectb) Den spændingsværdi, der måles med et dykmeter
Forkert. Et dykmeter kan ikke måle spænding.
okc) Middelsummen af alle øjebliksværdier i en hel periode, regnet med fortegn

Denne formulering findes ikke i Vejen til Sendetilladelsen. Den bygger på formlen for Emean, som nævnes i pensumlisten side 113, øverst i anden spalte (VTS 8. udgave).

Du kan finde det rigtige svar ved hjælp af udelukkelsesmetoden. Den går ud på af finde 3 forkerte svar. Så må det sidste svar være det rigtige! Da svar a, b og d er forkerte, må det rigtige svar være c.

Middelværdi af et sinusformet signal omtales i VTS 8.udgave, afsnit 3.11 "Sinusformede signaler"
incorrectd) Spidsværdien af spændingen ganget med 1,57
Forkert. For at beregne middelværdien skal vi dividere spidsværdien med 1,57.


3. Hvorfor bør man undgå et transistor forspændingsnetværk som det viste?
transistor-trin
okFordi kollektorstrømmen er for afhængig af transistorens strømforstærkning og temperaturen
Kredsløbet bør undgås når transistoren anvendes som lineær forstærker. Man vil altid anbringe en modstand mellem emitter og stel. Så er forstærkningen ikke afhængig af transistorens egen forstærkning.
incorrectFordi transistoren altid vil selvsvinge
incorrectNetværket kan ikke anvendes med NPN-transistorer
incorrectFordi strømforstærkningen aldrig kan bliver større end 50


4. Hvad er resonansfrekvensen for den viste kreds?
resonanskreds
okCa. 13 MHz

Resonansfrekvensen i en LC-kreds beregnes:
formel
facit
Se også VTS 8.udgave, afsnit 5.3.1.3 "Resonansfrekvens"
incorrectCa. 114 MHz
incorrectCa. 17 MHz
incorrectCa. 170 MHz5. Hvilke uønskede virkninger optræder, når driver-trinnet (DR) er meget ulineært, og PA-trinnet er bredbåndet?
driver og PA
incorrectPA-trinnet bliver overophedet
okDer udsendes kraftige harmoniske signaler af grundfrekvensen

Et ulineært trin vil frembringe harmoniske af grundfrekvensen. Når det efterfølgende PA-trin er bredbåndet, vil de harmoniske frekvenser blive forstærket sammen med det ønskede signal.  
incorrectDer  optræder frekvensustabilitet
incorrect
Det har ingen betydning

6. En modtager er forsynet med en indbygget strømforsyning, der får sin energi fra lysnettets 230 volt vekselstrøm.Hvad er strømforsyningens opgave?
incorrectAt forsyne modtagerens kredsløb med en jævnspænding, hvor spændingen følger højttalersignalets styrke.
okAt forsyne modtagerens kredsløb med en stabil jævnspænding

Se VTS 8. udgave, afsnit 5.4.5 "Strømforsyning fra lysnet"
incorrectAt forsyne modtagerens kredsløb med en stabil vekselspænding
incorrectAt forsyne modtagerens kredsløb med en jævnspænding, hvor spændingen følger det modtagne signals styrke


7. En kortsluttet transmissionslinie er anvendt som resonanskreds. Den laveste resonansfrekvens er 50 MHz. Hvad er frekvensen af næste harmoniske, hvor impedansen er høj?.
ok150 MHz

Se forklaring til Almindelig teknisk prøve 2015-03-22, spørgsmål 6.
incorrect100 MHz
incorrect75 MHz
incorrectDer er ingen


8. Hvilken indflydelse har solen på ionosfærens evne til at reflektere radiobølger?
okSolen har indflydelse på ionosfærens evne til at reflektere radiobølger med frekvenser under ca. 30 MHz

Se VTS 8. udgave, figur 10.2 "Ionosfæren"

incorrectSolen har indflydelse på ionosfærens evne til at reflektere radiobølger med frekvenser over ca. 100 MHz
incorrectSolen har kun indflydelse for udbredelse af cirkulært polariserede signaler
incorrectSolen har ingen indflydelse på ionosfærens evne til at reflektere radiobølger


9. Hvilket af de ionosfæriske lag ligger højest?
okF2

Se VTS 8. udgave, figur 10.1.3 "Atmosfærens lag" og arbejdsarket Udbredelsesforhold på HF.
incorrectF1
incorrectD
incorrectE


10. Hvad anvendes et oscilloskop til?
okTil at vise et elektrisk signals kurveform

Se VTS 8. udgave, afsnit 11.2.6 "Oscilloskop"
incorrectTil at vise en senders squelch-indstilling
incorrectTil at vise en strømforsynings modulationsgrad
incorrectTil at vise et coaxialkabels bøjningsradius


11. Hvordan kan en amatørradiosenders udsendte HF-signal forstyrre et musikanlæg, der ikke har en radiomodtager tilsluttet?
incorrectDet udsendte HF-signal kan indstråles i musikanlæggets overordnede rutediagram
incorrectDet udsendte HF-signal kan indstråles i musikanlæggets kontrollamper
incorrectDet udsendte HF-signal kan indstråles i musikanlæggets software
okDet udsendte HF-signal kan indstråles i musikanlæggets forstærkerkredsløb via højttaler- eller lysnettilslutningen

Se VTS 8. udgave, afsnit 12.2 "Forholdsregler mod forstyrrelser"


12. En tyverialarm, der sender og modtager på ca. 433 MHz, bliver ofte aktiveret, når man benytter en 2-meter FM-sender. Hvordan kan risikoen for forstyrrelser mindskes?
incorrectVed at øge standbølgeforholdet på FM-senderens antennekabel
incorrectVed at benytte en GP-antenne
okVed at montere et lavpasfilter i antenneudgangen på FM-senderen

Den tredie harmoniske for en 144 MHz sender ligger i 432 MHz-båndet. Derfor kan harmoniske fra senderen forstyrre tyverialarmen. Senderen forsynes med et low-pass filter for at dæmpe de harmoniske frekvenser.
Se VTS 8. udgave, afsnit 12.5 "Forebyggelse og afhjælpning af forstyrrelser ved senderen"
incorrectVed at ændre modulationen til PM


13. I hvilket tilfælde kan Energistyrelsen tilbagekalde et udstedt certifikat?
incorrectCertifikater kan ikke tilbagekaldes
incorrectHvis indehaveren idømmes fængselsstraf
incorrectHvis naboer klager over forstyrrelser i radio og TV
okHvis indehaveren indkaldes til en ny prøve og ikke består prøven

Dette er fastlagt i Bekendtgørelsens (BEK829) paragraf 16:

§ 16. Den, der er indehaver af et certifikat, jf. § 14, og som efter Energistyrelsens vurdering ikke længere er i besiddelse af de kundskaber, som indehaveren af et certifikat forudsættes at have, skal aflægge en ny prøve.
Stk. 2. Hvis indehaveren af et certifikat ikke består den nye prøve, jf. stk. 1, tilbagekalder Energistyrelsen certifikatet.


14. I frekvensbånd under 1810 kHz må senderens spektralbredde ikke overstige:
incorrect8 kHz
incorrect16 kHz
ok2,1 kHz

Senderens spektralbredden er fastsat i "Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v." (BEK829), bilag 4:
3.2. Begrænsninger i det udsendte signals spektralbredde
For anvendelse af de i punkt 1 nævnte frekvensbånd gælder følgende begrænsninger i det udsendte signals spektralbredde:
1) I frekvensbånd under 1810 kHz må senderens spektralbredde ikke overstige 2,1 kHz.
2) I frekvensbånd mellem 1810 kHz og 30 MHz må senderens spektralbredde ikke overstige 8 kHz.
3) I frekvensbånd mellem 50 og 146 MHz må senderens spektralbredde ikke overstige 16 kHz.
4) I frekvensbånd over 146 MHz må senderens spektralbredde ikke overstige det pågældende amatørbånds bredde.
incorrect5,1 kHz